O1โครงสร้างอัตรกำลังและข้อมูลผู้บริหาร

อัตรากำลังพล ชั้นสัญญาบัตร สถานีตำรวจนครบาลหนองจอก

ข้อมูล ณ วันที่  31 ธ.ค. 2565

ตำแหน่ง อัตราอนุญาต คนครอง ปฏิบัติงานจริง
 ผกก.-รอง สว. 38   26 26

อัตรากำลังพล ชั้นประทวน สถานีตำรวจนครบาลหนองจอก

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2565

ตำแหน่ง ชั้นยศ อัตราอนุญาต คนครอง ปฏิบัติงานจริง
 ส.ต.ต.- ด.ต.  132  80 80 
สัญญาบัตร (กดต. 53)  –  15 15 

 

ผู้บริหารสถานีตำรวจนครบาลหนองจอก