O3 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
 2. ประมวลกฎหมายอาญา
 3. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๒๖)
 4. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๒๘)
 5. ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา แก้ไข 2562
 6. คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ 537-2555 เรื่องการกำหนดอำนาจหน้าที่ของตำแหน่งในสถานีตำรวจ
 7. ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่าด้วยการกำหนดอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2552
 8. พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547
 9. พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๖๒)
 10. พระราชบัญญัติควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง
 11. พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.2522
 12. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 
 13. พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558
 14. แนวทางการปฏิบัติงานด้านมวลชลสัมพันธ์