O23 ประกาศนโยบายต่อต้านการรับสินบน(Anti-Bribery) และนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด(No Gift Policy) จากการปฏิบัติหน้าที่