กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
  2. ประมวลกฎหมายอาญา
  3. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๒๖)
  4. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๒๘)
  5. ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา แก้ไข 2562
  6. คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ 537-2555 เรื่องการกำหนดอำนาจหน้าที่ของตำแหน่งในสถานีตำรวจ
  7. ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่าด้วยการกำหนดอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2552
  8. พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547
  9. พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๖๒)
  10. พระราชบัญญัติควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง
  11. พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.2522
  12. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 
  13. พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558
  14. แนวทางการปฏิบัติงานด้านมวลชลสัมพันธ์